دوست من سلام

دوست من سلام

اگر سبب رضایتت شدیم از ما سخن بگو وگرنه با خود ما بگو